6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ (“Aydınlatma Metni”) Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile veri sorumlusu olan ASSİST TURKEY PROJE A.Ş. (kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır. ASSİST TURKEY PROJE A.Ş. kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. Kişisel Verileriniz yahut kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda herhangi bir sorunuzun olması halinde http:www.acity.com.tr/tekvkk.pdf yer alan iletişim detaylarından bizlere her zaman ulaşabileceğinizi belirtiriz Tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: Kimlik Verisi Adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, medeni durum, doğum yeri, cinsiyet İletişim Verisi Telefon numarası, e-posta adresi, açık adres, Çalışma Verisi Meslek bilgisi Alışveriş Verisi Kendi isteğiyle CRM sistemine kaydettirdiği fiş ve fatura bilgileridir. Kimliğinizin doğrudan ya da dolaylı olarak teşhis edilmesine yol açacak kişisel bilgilerinizi açıklamadan Acity Mobil Uygulamasını ("App") adresini ziyaret edebilirsiniz. App’i üye olmadan ziyaret ettiğinizde size ilişkin hiçbir kişisel veriyi işlemediğimizi belirtmek isteriz. Bu Aydınlatma Metni App üzerinden üye olduğunuzda sizinle ilgili bilgileri nasıl işlediğimizi yani; ne şekilde topladığımızı, sakladığımızı, kullandığımızı ve muhafaza ettiğimize ilişkin kısa bilgileri içermektedir. Bu nedenle birkaç dakikanızı ayırıp aşağıdaki bilgileri okumanızı ve kişisel bilgilerinizi hangi amaçlarla kullanabileceğimiz konusunda bilgi edinmenizi rica ederiz. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla; “bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ile “Şirket’imizin meşru menfaatine” yönelik hukuki sebeplere dayalı olarak işlenebilir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir. AVM kampanyalarına katılım ve kazanım bilgilerinizin arşivlenmesi • Müşteriye destek verme ve Müşteri ile iletişime geçilmesi • Elektronik ticari ileti gönderimine izin vermiş olan müşterilerimizle AVM içi kampanya ve etkinliklerden haberdar edilebilmesi için Müşteri ile iletişime geçilmesi • Alışveriş hareketlerine göre, elektronik ticari ileti gönderimine izin vermiş olan müşterilerimize AVM özel kampanya tekliflerinin iletilmesi ve raporlanması • Müşteriye özel ödüllendirme sisteminde müşteriye ödül ya da hediyesinin gönderiminin sağlanması • Müşteri kayıt tanımının yapılması, Müşteri sorgulaması yapılması • Müşterinin kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi, pasif hale getirilmesi • Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması • Müşteri memnuniyetinin arttırılması • Müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması • Müşteri memnuniyeti analizi ve anketi yapılması • Gelen çağrıları karşılama ve destek süreçleri • Müşteri ilgili hizmete yönelik memnuniyet analizinin yapılması • Müşterinin aldığı hizmet ile ilgili müşteri ile iletişime geçilmesi • Elektronik ticari ileti gönderimine izin vermiş olan müşterilerimiz bakımından AVM Toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması • Piyasa yorumlama, satış, pazarlama analizleri, yönetimsel analizler, finansman planlaması yapılması • CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) kullanımının yorumlanması ve bu bağlamda genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar oluşturmak, segmentasyon ve pazarlama analiz çalışmalarını yapmak, • Müşterilere daha iyi bir hizmet verilebilmesi amacıyla müşteri veri tabanı tutulması ve bunun sağlıklı çalışmasının sağlanması • Müşteri memnuniyeti için gerekli olan iyileştirmelerin yapılarak verdiğimiz hizmetlere yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarının sürdürülmesinin sağlanması İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, • Şirketimizin A1 GRUP GAYRİMENKUL A.Ş.’nin bağlı şirketlerinden olması nedeni ile gerek Şirket denetimleri gerekse Şirket tarafından verilen hizmetler nedeniyle Şirket’in bağlı bulunduğu A1 GRUP GAYRİMENKUL A.Ş’ye, ASSİST TURKEY PROJE A.Ş’nin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketlere, “Şirket’imizin meşru menfaatine” dayanarak, • Vergi Usul Kanunu, Sayıştay Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bağlantılı yönetmelikler ile diğer mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlara, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” sebebine dayanarak, • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Valilik, İç İşleri Bakanlığı, kolluk kuvvetleri, savcılıklar ve yasal nedenlerle talepte bulunan diğer adli makamlar ile idari ve yasal mercilere, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” sebebine dayanarak, Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince denetime tabi şirketlerden olması nedeni ile iç ve dış denetim şirketleri ve denetçilere, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” sebebine dayanarak, • Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve benzer amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, “açık rızanıza” dayanarak; müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz aracı hizmet sağlayıcılara “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” sebebine dayanarak, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, Şirket’imiz ile temas edeceğiniz elektronik ortamda internet sitesi, mobil uygulama, Instagram ve/veya Facebook kanalıyla mobil uygulamaya bağlandığınız takdirde Instagram, Facebook, e-mail, kioks, telefon, çağrı merkezi web servis, kablosuz internet ağı; fiziki ortamda elden iletilen formlar, yüz yüze temas yöntemleriyle Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Yukarıda “Kişişel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği” ve “İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği” başlıkları altında, her veri işleme faaliyetimizin dayanağı olan hukuki sebep ayrı ayrı belirtilmiştir. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. Şirket’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. Başvurunuzda; • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, Talep konunuzun bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Şirket’imizin kvkk@acity.com.tr adresine verebilirsiniz. E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı http://www.acity.com.tr/tekvkk.pdf adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirket’imiz iletebilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı a1grup@hs03.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Aydınlatma metninde tarafıma bildirilen amaçlarla ad, soyad, T.C kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, adres, e-posta, alıveriş yaptığım fiş-fatura bilgilerimin, aydınlatma metninde yer alan amaçlar ile A1 GRUP GAYRİMENKUL A.Ş. tarafından işlenmesine ve/veya gerektiğinde aydınlatma metninde yer alan amaçlar ile A1 GRUP GAYRİMEKUL A.Ş.’nin ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve benzer amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığı, iş birliği yaptığı gerçek veya tüzel kişilere, ve iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğu aracı hizmet sağlayıcılara aktarılmasına açık rızam ile kabul ve beyan ederim.